محمدجواد رضائی

رواق؛ جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

محمدجواد رضائی

رواق؛ جستارهایی در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست

سایت شخصی محمدجواد رضائی

 دروس مربوط به دانشجویان اقتصادی


اقتصاد خرد

·        نیمسال دوم 97-1396: مقطع کارشناسی (شماره گروه درسی: 5512035، شماره گروه:2، یکشنبه 10 تا 11:30 و چهارشنبه 10 تا 11:30)؛ درسنامه، سری اول تمارین ، سری دوم تمارین ، آزمون میان ترم، پاسخ اجمالی سؤالات آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم.

·        نیمسال دوم 96-1395: مقطع کارشناسی (شماره درس: 5512035، شماره گروه: 2، دوشنبه 16 تا 17:30 و چهارشنبه 10:30 تا 12)؛ درسنامه، آزمون میان ترم، پاسخ سؤالات آزمون میان ترم، آزمون پایان‌ترم


اقتصاد کلان

·         نیمسال اول 97-1396: مقطع کارشناسی؛ درسنامه، آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم.

 


برنامه ریزی اقتصادی

·        نیمسال اول 96-1395: مقطع کارشناسی؛ آزمون میان ترم، آزمون پایان‌ترم

 


اصول و مبانی رایانه (کاربردهای رایانه و شبکه برای دانشجویان رشتۀ اقتصاد)

·        نیمسال اول 97-1396: مقطع کارشناسی؛ آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم.

·        نیمسال دوم 96-1395: مقطع کارشناسی (شماره درس: 5212232، شماره گروه: 1، یکشنبه 10 تا 12 و چهارشنبه 17 تا 19)؛ آزمون میان ترم، آزمون پایان‌ترم

·        نیمسال دوم 95-1394: مقطع کارشناسی؛ درسنامه، نمونه سوال 1، آزمون میان ترم، آزمون پایان‌ترم

·        نیمسال دوم 94-1393: مقطع کارشناسی (شماره درس 5212232، شماره گروه: 2، دوشنبه 16 تا 18 و چهارشنبه 17 تا 19)؛ درسنامه، نمونه سوال 1، نمونه سؤال 2،  آزمون میان ترم، آزمون پایان‌ترم

  

دروس مربوط به دانشجویان غیر اقتصادی 


تحلیل اقتصادی خط مشی گذاری عمومی

·        نیمسال اول 97-1396: مقطع دکتری؛ درسنامه، آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم

 


مبانی علم اقتصاد

·        نیمسال اول 95-1394: مقطع کارشناسی، شماره درس 12014، دو گروه درسی (شماره گروه: 3، یکشنبه‏ 8 تا 10؛ شماره گروه: 6، یکشنبه 10 تا 12)؛ درسنامه،  آزمون پایان‌ترم

 


اداره امور عمومی در اسلام

·        نیمسال اول 98-1397: مقطع کارشناسی ارشد؛ درسنامه، آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم

 


اخلاق و احکام کسب و کار

·        نیمسال اول 98-1397: مقطع کارشناسی ارشد؛ درسنامه، آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم

 


احکام کسب و کار

·        نیمسال اول 98-1397: مقطع کارشناسی؛ درسنامه، آزمون میان ترم، آزمون پایان ترم